Terms of Service

เงื่อนไขการบริการ

ขอบเขตในการให้บริการ
assetdee4u.com เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนมีภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์วีดีโอ ดังนั้นท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ assetdee4u.com ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ assetdee4u.com เท่านั้น บุคคลอื่นมิสามารถทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเว็บไซต์ assetdee4u.com โดยตรง

การเข้าใช้เว็บไซต์
เว็บไซต์ assetdee4u.com มีสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีขอบเขตการจำกัดการเข้าชมเว็บไซต์แบบส่วนบุคคล ตลอดจนขอสงวนสิทธิและการอนุญาตใดๆ ก็ตามที่มิได้กล่าวถึงในข้อกำหนดนี้ เนื้อหา และข้อมูลในเว็บไซต์ ซอฟต์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ assetdee4u.com แต่เพียงผู้เดียว และผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องใช้งานเว็บไซต์เพื่อความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความยินดีและยินยอมที่จะไม่กระทำหรือไม่ดำเนินการดังต่อไปนี้

นำประกาศใดๆ ที่มิชอบด้วยกฎหมายเข้ามาในเว็บไซต์ หรือผ่านเว็บไซต์ หรือนำประกาศใดๆ ที่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ใช้เว็บไซต์ หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย

ทำการเผยแพร่ในสิ่งที่ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่มีสิทธิที่จะกระทำภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

ทำการเผยแพร่หรือเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆที่มีเนื้อหาข้อมูลเป็นไปในแนวทางที่เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม และดูหมิ่น

ใช้เว็บไซต์ไปในทางที่ส่อว่าเป็นการทำลาย ปิดกั้น หรือแทรกแซงการใช้งานเว็บไซต์ หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของผู้อื่น จนก่อให้เกิดความเสียหาย

พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนบุคคล หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

กระทำการตัด, คัดลอกหรือทำสำเนา หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยมิได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์

การนำหรือการพยายามนำเนื้อหาและข้อมูลอื่นใดด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการรวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่น เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น ที่อยู่อีเมลล์เป็นต้น

แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมถึงการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นมา เพื่อปิดบังหรือปกปิดต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่

กระทำการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์
ข้อมูลในเว็บไซต์

เว็บไซต์ assetdee4u.com มีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวมรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเที่ยงตรง และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ assetdee4u.com ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลหรือเนื้อหามีความสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เว้นแต่เกิดจากความจงใจ หรือการฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่อของเว็บไซต์ assetdee4u.comจำกัด กรรมการ หรือพนักงานของเว็บไซต์ assetdee4u.com

การปฏิเสธความรับผิดชอบและข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ทางผู้ใช้งานต้องยอมรับว่า เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ assetdee4u.com แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยง และรับผิดชอบ ต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าใช้งาน (ถ้ามี) ทั้งนี้เว็บไซต์ assetdee4u.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เกิดจากความจงใจ หรือการฉ้อฉล หรือความประมาทเลินเล่อของทีมงานเว็บไซต์ assetdee4u.com หากเกิดข้อพิพาทประการใด จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรมในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข
เว็บไซต์ assetdee4u.com ได้ถูกดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการเสาะแสวงหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด